Mateřská škola Jersín

Motto

“Budeš-li pozorně naslouchat dětem, budeš se pořád smát.“
Steve Allen

O školce

Naše jednotřídní mateřská škola rodinného typu sídlí v okrajové části obce Jersín.
Budova školy byl a vystavěna v roce 1872 a do roku 1984 sloužila jako škola základní. V současné době slouží jako škola mateřská s kapacitou 25 dětí. Budova je obklopena školní zahradou, vybavenou herním zařízením, kterou využíváme během celého roku.
Škola je prostorově netradiční. Děti mají k dispozici prostornou hernu, vybavenu množstvím hraček, počítačem pro děti, knihovnou. Zde probíhá většina individuálních, skupinových i řízených činností. Na jídlo přecházíme do samostatné místnosti. Dětem je poskytována plnohodnotná, vyvážená strava, kterou zajišťuje mateřská škola v Měříně. Děti mají k dispozici také relaxační místnost, která je vybavena tělocvičným nářadím, pianinem. Zde s dětmi cvičíme a relaxujeme a po drobné úpravě používáme denně tuto místnost také k odpolednímu odpočinku. Tento se přizpůsobuje věkovému složení dětí, naše skupina dětí je heterogenní ( 2- 6 let).

Vize naší školy:

„Učíme se společně na cestě domovem.“
Naším cílem je spokojené dítě, rozvoj jeho individuality a budování partnerského vztahu učitelka – dítě. Vytváříme přátelskou atmosféru mezi dětmi i dospělými na základě vzájemné úcty, důvěry a respektování sebe navzájem.

Aktuálně

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ


Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v MŠ Jersín 80 na školní rok 2023/2024:
Pořadí/registrační číslo
1. 1. 120/2023
2. 2. 126/2023
3. 3. 122/2023
4. 4. 123/2023
5. 5. 117/2023
 
Vyvěšeno dne 23. 5. 2023.
Tento seznam bude vyvěšen po dobu 15 dní. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání za oznámena.  
 
Ředitelka školy Mgr. Monika Vencourová

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ JERSÍN NA ŠKOLNÍ ROK 2023-2024


Zápis dětí do Mateřské školy Jersín 80, p. o. na školní rok 2023-2024 proběhne dne 4. 5. 2023 od 9:30 do 15:30 hodin
Tiskopisy Žádosti o přijetí jsou k dispozici v dokumentech
Je nutno mít vyplněnu i přílohu č. 1 - Potvrzení pediatra. 
Ověřovací doklady vezměte s sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. 
 
 
Ředitelka školy: Mgr. Monika Vencourová  
 

Kalendář akcí

školní rok 2023 - 2024

 • 14.září 2023
 • Třídní schůzka
 • 4.října 2023
 • projektový den „Pochop přírodu s liškou Coco“
 • 21.října 2023
 • Hubertská jízda v Jersíně – vystoupení dětí.
 • 23.října 2023 v 10:15h
 • Fotografování dětí
 • 23.října 2023
 • Logická olympiáda 2023 ve spolupráci s Mensou ČR
 • 13.listopadu 2023 v 9:30 hod
 • Jak usínají stromy?
 • hudební workshop Zdeňka Hladíka
 • 28.listopadu 2023 v 10:30 hod
 • logopedická depistáž a prevence
 • 29.listopadu 2023 v 8:00hod
 • oční vyšetření dětí
 • 1.prosince 2023 v 15:15hod
 • předvánoční vystoupení dětí
 • 2.prosince 2023
 • Adventní dílna pro rodiče s dětmi
 • 2.prosince 2023
 • Rozsvícení vánočního stromu v Jersíně
 • vystoupení dětí
 • 5.prosince 2023
 • navštíví nás Mikuláš se svými kamarády
 • 12.prosince 2023 v 15:15hod
 • Vánoční nadílka
 • Co je pod stromečkem?
 • termín bude upřesněn
 • Pejsek není hejsek
 • program zaměřený na ukázku výcviku psů
 • termín bude upřesněn
 • Polytechnika
 • projektový den
 • 9.února 2024
 • Maškarní veselí

Dokumenty

Žádost o přijetí dítěte do MŠ.

formát PDF

ROZPOČET MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ROK 2017

formát JPG

ROZPOČET MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ROK 2018

formát PDF

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-21

formát PDF

ROZPOČET MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ROK 2019

formát PDF

ROZPOČET MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ROK 2020

formát PDF

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-23

formát PDF

ROZPOČET MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ROK 2021

formát JPG

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-24

formát JPG

ROZPOČET MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ROK 2022

formát PDF

Střednědobý výhled rozpočtu 2023-25

formát PDF

ROZPOČET MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ROK 2023

formát PDF

Střednědobý výhled rozpočtu 2024-26

formát PDF

Projekty

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY- KOMPONENTA 3.1
 
V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení dětí digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.
 

Konsorcium organizací Erasmus+

Stali jsme se součástí Konsorcia organizací, které se skládá z mateřských škol města Jihlava (MŠ a SPC Jihlava, MŠ Mozaika) a mateřských škol, které jsou součástí ORP Jihlava (MŠ Jersín, ZŠ a MŠ Zhoř, ZŠ a MŠ Růžená). Prostřednictvím propojení městských a venkovských škol bude docházet k přenosu dobré praxe mezi jednotlivými subjekty, sdílení zkušeností a vzájemnému obohacování organizací nejen v oblasti vzdělávací, ale také v oblasti projektového managementu a provozně ekonomických potřeb škol.
 
Cíle:

 • Podpora inkluzivního vzdělávání a rozmanitosti mateřských škol
 • Nové technologie a inovativní metody výuky
 • Stres management organizací
 • Ekologie, environmentální a polytechnické vzdělávání
 • Sociální a emoční kompetence dětí
 • Profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků

 • Platnost akreditace konsorcia organizací do 31.12.2027.
   

  Projekt OP JAK MŠ Jersín

  Mateřská škola Jersín 80, příspěvková organizace realizuje projekt s názvem JAK MŠ Jersín (registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/…591), doba realizace 1.9.2023 - 31.8.2025.
  Účast v projektu nám umožňuje:

 • zvyšovat kvalitu, inkluzivitu a účinnosti systémů vzdělávání
 • zajišťovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin
 • dočasně personálně posílit naší mateřskou školu o školního asistenta, a tím zdokonalit péči o děti ohrožené školním neúspěchem.
 • inovativně vzdělávat děti v MŠ
 • zdělávat pracovníky ve vzdělávání MŠ

 • Projekt Šablony I.

  Mateřská škola Jersín 80, příspěvková organizace realizuje projekt Šablony MŠ Jersín (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003044), doba realizace 1.1. 2017 - 31.12. 2018.
  Účast v projektu nám umožňuje:
  * dočasně personálně posílit naši mateřskou školu o chůvu, a tím zdokonalit péči o dvouleté děti v naší mateřské škole.
  * podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
  * usnadnit přechod dětí z mateřské školy do základní školy
  * spolupracovat s rodiči dětí.
  Chůva v naší škole již aktivně pracuje. Jeden z našich pedagogických pracovníků bude absolvovat kurz „Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi“. Dva naši pedagogičtí pracovníci budou absolvovat kurz „Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ“. Po absolvování tohoto kurzu zahájíme spolupráci s SPC Březejc s ve spolupráci s pracovníky tohoto centra budeme zajišťovat našim dětem logopedickou prevenci a péči. Ve školním roce 2017- 2018 zorganizujeme pro rodiče několik setkání s odborníky, která by měla také usnadnit přechod dětí z naší mateřské školy do školy základní a podpořit spolupráci mezi rodiči a mateřskou školou.
  Spolupráce s Mensou ČR
  Od školního roku 2017 – 2018 jsme Školka spolupracující s Mensou ČR a v rámci této spolupráce uplatňujeme metodu Mensa NTC Learning, která využívá soubor technik a speciálně upravených cvičení vedoucích ke zvýšení intelektových schopností u dětí v předškolním věku. Trénink zahrnuje rotační a rovnovážná cvičení, motorická cvičení, učení symbolů, procvičování pozornosti, využití hudby a zvětšuje tak kapacitu mozku. Pozitivně půso bí ; např. jako prevence dyslexie a zmírňuje poruchy učení. Dochází při něm i k rychlému odhalování nadaných jedinců.

  Projekt Šablony II.

  Mateřská škola Jersín 80, příspěvková organizace realizuje projekt MŠ Jersín šablony II.(CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012429), doba realizace 1.3. 2019 - 28.2. 2021.
  Účast v projektu nám umožňuje:
  * opět dočasně personálně posílit naši mateřskou školu o chůvu, a tím zdokonalit péči o dvouleté děti v naší mateřské škole.
  * dočasně personálně posílit naši mateřskou školu o školníh asistenta, a tím zdokonalit péči o děti ohrožené školním neúspěchem.
  * podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
  * uskutečnit projektové dny ve škole i mimo školu.

  Projekt Šablony III.

  Mateřská škola Jersín 80, příspěvková organizace realizuje projekt s názvem MŠ Jersín šablony III.(registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019004), doba realizace 1.3. 2021 - 28. 2. 2023.
  Účast v projektu nám umožňuje:
  * dočasně personálně posílit naši mateřskou školu o chůvu, a tím zdokonalit péči o dvouleté děti v naší mateřské škole.
  * dočasně personálně posílit naší mateřskou školu o školního asistenta, a tím zdokonalit péči o děti ohrožené školním neúspěchem.
  * uskutečnit projektové dny ve výuce a mimo školu.

  Distanční vzdělávání

  Vážení a milí rodiče,
  jak všichni víte, budou školy uzavřeny nejméně do 21. 3. 2021, tedy i naše mateřská škola.
  Jsme ze zákona povinni poskytovat distanční vzdělávání pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
  Viz. zde:
  V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:
  a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,
  b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.
  Chtěli bychom, aby toto vzdělávání bylo pro nás přínosné, příjemné a zajímavé. A třeba, ať se také někdy vidíme.
  Proto jsme se rozhodly využít learningovou platformu Škola v pyžamu.
  Detailní informace najdete ve svých e-mailech a na výše zmiňovaném webu.
  Mladším dětem a jejich rodičům budeme vkládat podněty k činnostem na facebookových stránkách naší mateřské školy.
   

  Projekty pro děti

  Dobrý den, milé děti a rodiče,
  kliknutím na okazy níže můžete nalézt vhodné pracovní listy pro práci s dětmi i zajímavá a podnětná videa nejen pro logopedická cvičení.
  Veselá chaloupka
  Logopedie s úsměvem
  Můžete se také podívat na naši facebookovou stránku, kam také vkládáme zajímavé odkazy a videa pro Vás a Vaše děti.
   

  GDPR

  Krátké povídání o tom co GDPR vlastně je:
  Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě. GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu. Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU. Ať už jde o bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, nebo e-shopy, všichni musí upravit způsob zpracovávání osobních údajů GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení.
   
  GDPR u nás:

  ZÁZNAMY O ČINNOSTECH

  formát MS Excel

  ZÁSADY OCHRANY

  formát MS Word

  Kontaktní údaje

  Název:
  Mateřská škola Jersín 80,
  příspěvková organizace
   
  Ředitelka školy: Mgr. Monika Vencourová
  Učitelka: Monika Matulková
  Učitelka: Markéta Ochranová DiS
  Asistentka pedagoga: Andrea Baráková
  Školnice: Zdenka Bambulová
  Pomocná kuchařka: Zdenka Bambulová

  Učitelka: Bc. Marie Pešková (nyní na MD)
   
  Účetní: Jana Kunstová DiS.
   

    Adresa:
  Jersín 80, 588 25

  Telefon:
  (+420) 567 277 163
  (+420) 704 534 289

  E-Mail:
  msjersin(zavináč - @)msjersin.cz

  Datová schránka:
  mhnkhzt


  Přijďte se k nám podívat.   Mapa